Koncepcja Placu Narutowicza w Warszawie

Koncepcja Placu Narutowicza w Warszawie

Location / Lokalizacja: Warsaw, Poland

Competition entry / Praca konkursowa

Team / Zespół: AKP / Pawel Sosnowski


  • Plac Narutowicza w Warszawie
  • Plac Narutowicza w Warszawie
  • Plac Narutowicza w Warszawie
  • Plac Narutowicza w Warszawie
  • Plac Narutowicza w Warszawie

Głównym założeniem projektowym było uzyskanie przestrzeni spójnej pod względem urbanistycznym, o charakterze lokalnego centrum dzielnicy, posiadającej walory nowoczesnej i jednocześnie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej.
Poprzez zmianę geometrii ul. Grójeckiej (wyeliminowanie jezdni biegnącej po łuku i wprowadzenie pasa ruchu równoległego) połączono odseparowane dotychczas dwie części placu i uzyskano przestrzeń przeznaczoną dla ruchu pieszych i dla transportu publicznego. Ruch samochodowy odbywa się po obrzeżach placu. Jednocześnie układ komunikacyjny, zarówno samochodowy jak i transportu publicznego, zachował swoja dotychczasową funkcjonalność.

Zagospodarowanie będzie opierało się na szkielecie tworzonym przez historyczny promienisty układ urbanistyczny placu z zachowaniem radialnego zbiegu ulic. Koncepcja zakłada zachowanie przedwojennych osi kompozycyjnych – tj. osi widokowej wzdłuż ul. Uniwersyteckiej i ul. Filtrowej. Oś wzdłuż ul. Uniwersyteckiej została dodatkowo podkreślona zadaszeniem tworzącym rodzaj „nawy” łączącej przestrzeń publiczną placu z kościołem Św. Jakuba Apostoła.

Funkcjonalnie obszar możemy podzielić na dwie główne przestrzenie: Plac Miejski i Park Miejski. Łączą one najważniejsze aspekty życia mieszkańców: wielkomiejski ruch i nowoczesność (Plac Miejski) oraz spokój, odpoczynek i rekreacja (Park). Plac miejski i część parkowa z kawiarniami i placem zabaw spełniają wymagania wszystkich grup wiekowych.

Plac jako przestrzeń reprezentacyjna, z różnym natężeniem, będzie funkcjonował całą dobę. Jako miejsce spotkań i wymiany informacji sprosta oczekiwaniom lokalnego centrum. Będzie funkcjonował jako przestrzeń publiczna, główny punkt komunikacyjny z przystankami komunikacji publicznej oraz jako miejsce życia i kontaktów międzyludzkich.

Część parkowa będzie funkcjonowała jako: miejsce rekreacji wśród zieleni z restauracjami, kawiarniami i pawilonami wystawowymi. Publiczny plac zabaw będzie wypełniał oczekiwania młodszych użytkowników i ich rodziców. Wysoka zieleń będzie pełnić również funkcję izolacyjną (hałas, tory);

///

The main objective of the project was to achieve a consistent urban space which will serve as a local center of the district with a qualities of a modern and pedestrian friendly public space.

By changing the geometry of the Grójecka street (eliminating the road that runs along the arc and introducing a parallel road lane), conected two previously separate parts of the square achived the space set for pedestrians and public transport. The traffic takes place around the edge of the square. At the same time the traffic system, both car and public transport, has retained its existing functionality.

Development plan will be based on a framework created by the historic radial urban layout of the square with the radial intersection of the streets. The concept involves the preservation of the pre-war compositional axis – the view axis along Uniwersytecka and Filtrowa street. Axis along Uniwersytecka street was additionally emphasized by a roofing forming a kind of „nave” which will link a public space of the square with the church of St. James the Apostle.

By its function project site can be divided into two main spaces: Town Square and City Park. They combine the most important aspects of residents life : urban energy and modernity (Town Square) and calmness, rest and recreation (Park). City Square and part of the park with cafes and playground meets the requirements of all age groups.

Plaza as a representational space, with varying intensity, will be operating 24/7. As a place to meet other people and exchange information it hits the expectations of the local center. It will function as a public space, the main point of communication with the public transport stops and as a place of life and contacts.

The park area will function as: a place of recreation among the greenery with restaurants, cafes and exhibition pavilions . Public playground will fulfill the expectations of the younger users and their parents. High greenery will serve also as insulation (noise, tram tracks, polution).