Park Bonsai. Emperor Yan’s Mausoleum Scenic Area.

Park Bonsai. Emperor Yan’s Mausoleum Scenic Area.

Location / Lokalizacja: Yanling, China

Area / Powierzchnia: 13 ha

Concept. Competition entry / Koncepcja. Praca konkursowa

Team: AKP / S&P


  • Park Bonsai
  • Park Bonsai
  • Park Bonsai
  • Park Bonsai
  • Park Bonsai
  • Park Bonsai

YanDiLing jest ważnym elementem dziedzictwa historycznego i kulturowego prowincji Hunan i znaną miejscowością turystyczną. Teren opracowania zlokalizowany jest na terasie zalewowej rzeki Mishui i zajmują go obecnie pola uprawowe, które tworzą wzór w postaci modularnej siatki. Poszczególne moduły poprzecinane są kanałami irygacyjnymi. Tereny te są czasowo zalewane co miało istotny wpływ na rozwiązania projektowe oraz przyszłe funkcjonowanie terenu parku.

Kompozycja opiera się na dwóch przecinających się osiach, które wyznaczono wzdłuż dwóch głównych kanałów irygacyjnych. Główna oś ukierunkowana jest na The Mausoleum of Emperor Yan natomiast druga biegnie w stronę rzeki. Na ich przecięciu, u podnóża wzgórza zlokalizowano plac. Obie osie rozpoczynają się placami wejściowym wokół, których rozmieszczono pawilony usługowe i wystawiennicze oraz zaplecze sanitarne. Promenady wzdłuż osi oraz place wyniesiono ponad poziom wylewania rzeki, co umożliwia funkcjonowanie parku w okresie wysokich stanów wody. W projekcie przewidziano również zaplecze gospodarcze parku wraz ze szklarniami oraz szkółką roślin.

Teren parku podzielono prostokątnymi modułami inspirowanymi siatką pół uprawnych. Każdy z modułów został częściowo wyniesiony tak, aby na kamiennych murach oporowych stworzyć miejsca ekspozycji okazów bonsai. Prostokątne płaszczyzny obsadzono roślinami znoszącymi czasowe zalewanie. Mury, na których umieszczono półki dla okazów bonsai inspirowane są tradycyjnymi kamiennymi murami, których pozostałości można znaleźć na terenie. Komunikacja w parku odbywa się na dwóch poziomach. Główny układ ścieżek tworzy swego rodzaju labirynt prowadzący pomiędzy okazami bonsai. Na poziomie placów i głównych bulwarów wprowadzono, częściowo duplikując główny układ komunikacyjny, piesze mostki z pawilonami w kolorze czerwonym.

///

YanDiLing is important historical and cultural heritage in Hunan province and famous tourist destination. Development area is located on the floodplain of the river Mishui and is currently used as agricultural fields which create a pattern in the form of a grid. Individual modules are cut by irrigation channels. These areas are temporarily flooded which had a significant impact on design solutions and future use of the park.

Project composition based on two intersecting axes that were set along the two main irrigation channels. The main axis is oriented at The Mausoleum of Emperor Yan and the other runs to the river. At their intersection, at the bottom of the hill, located square. Both axes start from squares surrounded by pavilions with services and sanitary facilities. Promenade along the axis and squares are elevated above the level of the flooding, what enables the operation of the park during high water levels.

The park is divided on rectangular modules inspired by a mesh of agricultural fields. Each module has been partially lifted to use stone retaining walls as a place to display the bonsai trees. Rectangular planes are covered by plants which tolerate temporary flooding. The walls with shelves for bonsai trees are inspired by traditional stone walls which remains can be found on the site. Communication in the Park takes place on two levels. The layout of the paths creates a sort of maze/ labyrinth leading between bonsai trees. At the level of the main squares and boulevards walking bridges with pavilions in red color were introduced.