Projekt parku Haxi Railway Project

Projekt parku Haxi Railway Project

Location / Lokalizacja: Harbin, China

Area / Powierzchnia: 158 ha

Competition entry – 1st prize / 1 miejsce w konkursie

Team: AKP / S&P


  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project
  • Haxi Railway Project

Koncepcja

Projekt parku biegnącego wzdłuż terenów szybkiej kolei i łączącego się z obszarami parkowymi wokół dworca kolejowego Haxi w Harbinie.

Struktura i kompozycja parku inspirowana jest kształtem jaki tworzą przecinające się tory sieci kolejowych oraz szybko zmieniającymi się podczas podróży krajobrazami. Wzór nasadzeń i układ komunikacyjny przecinają się dynamicznie dając wrażenie wzajemnego przenikania się. W założeniu park ma być atrakcyjny zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie w ciągu całego roku.   Zimozielone nasadzenia, elementy architektoniczne w żywych kolorach, elementy wodne zamieniające się w lodowe rzeźby oraz zróżnicowane oświetlenie sprawiają, że o każdej porze roku park będzie przyciągać użytkowników.

Istotnym elementem programu parku jest sport i rekreacja. Możemy tu znaleźć skatepark, ścieżki rowerowe, boiska sportowe, trasy dla narciarstwa biegowego w zimie, ścianki wspinaczkowe. W części parku tory biegną po estakadzie, którą wykorzystano jako bazę dla form rzeźbiarskich, ścianek wspinaczkowych, miejsc dla streetartu. Na placach wejściowych do parku zlokalizowano usługi, sklepy i zaplecza sanitarne. Place zlokalizowano w miejscach istotnych ze względu na komunikację i powiązanie parku z tkanką miasta. Jako dominanty i punkty orientacyjne posłużyły rzeźby.

Ważnym elementem koncepcji parku były przejścia i przejazdy pozwalające pokonać barierę jaką są tory kolejowe. Mosty o ciekawej formie architektonicznej miały nie tylko umożliwiać sprawną przeprawę ale i być punktami orientacyjnymi / symbolami miejsca na mapie miasta. Przejścia podziemne oprócz bezpiecznego i bezkolizyjnego przejścia miały zapewniać nowe doświadczenia estetyczne dzięki zastosowanym materiałom i grze świateł.

///

Concept

Project of the park which goes along highspeed railways  and conects with the park area around Haxi railway station in Harbin, China.

The structure and composition of the park is inspired by the shape formed by the intersecting railway tracks and by rapidly changing landscapes while traveling in the train. Planting pattern and communication system intersect dynamically giving the impression of interpenetration. In principle, the park has to be attractive both visually and functionally throughout the whole season. Evergreen plantings, architectural elements in vibrant colors, water features turning during the winter into ice sculptures and varied lighting makes that the park will attract users in any time of year.

An important element of the park is a sports and recreation. We can find there a skate park, bike paths, sports fields, trails for cross-country skiing in the winter, climbing walls. On a part of the park tracks run on the bridge, which was used as a base for sculptural forms, wall climbing, places for street art. Services, shops and sanitation facilities are located at the entrance plazas to the park. Plazas located in areas relevant to the communication and link the park with the fabric of the city. As the dominant and landmarks served sculpture.

An important element of the whole concept were passages and crossings allowing to overcome the barrier that are railroad tracks. Bridges with interesting architectural form not only had to enable smooth passage but be landmarks / symbols places on the map of the city. Underpasses in addition to safe and collision-free transitions have to provide new aesthetic experience thanks to the materials and the play of lights. Landscaping elements: benches, structures for climbers, park lamps – its design and choice of materials – were inspired by the railway theme.