Prywatny ogród. 4 w 1.

Prywatny ogród. 4 w 1. / Private garden. 4 in 1.

Location / Lokalizacja: Warsaw, Poland

Area / Powierzchnia: 750 m2

Completed 2011 / Realizacja 2011

Team / Zespół projektowy: AKP


  • Prywatny ogród 4 w 1
  • Prywatny ogród 4 w 1
  • Prywatny ogród 4 w 1
  • Prywatny ogród 4 w 1

Ze względu na charakter działki, której znaczną część zajmuje budynek, a przestrzeń przeznaczona na ogród ogranicza się do stosunkowo wąskich kawałków terenu między ścianami a ogrodzeniem, duży nacisk w projekcie położono na detale nawierzchni, małą architekturę oraz oświetlenie.

W trakcie prac koncepcyjnych wyznaczono wnętrza ogrodowe o różnej funkcji i charakterze. Mimo podziałów całość stanowi spójną wizję miejskiego ogrodu rekreacyjno-ozdobnego. Możemy wydzielić następujące wnętrza / przestrzenie: długi i wąski wjazd na teren działki, przestrzeń wejściową, taras z niewielka przestrzenią rekreacyjną oraz trzy podłużne wnętrza tworzone przez ściany domu i ogrodzenie obsadzone żywopłotem z tuj. Podstawowym założeniem było zróżnicowanie wnętrz podobnych do siebie wielkością oraz wizualne przełamanie ich wydłużonych proporcji. Osiągnięto to dzięki wprowadzeniu poprzecznych podziałów w nawierzchni, oświetleniu wprowadzającemu rytm oraz podkreślającemu poszczególne elementy zagospodarowania, a także poprzez różnorodne obiekty małej architektury.

///

Due to the nature of the plot, where the building is a significant part of the space and the area designated to the garden is limited to a relatively narrow pieces of land between the walls and the fence, a lot of emphasis in the project was put on the details of surfaces, a small architecture and lighting.

During conceptual works few garden interiors of different functions and character were set. Despite of the divisions the whole creates coherent vision of urban recreational and ornamental garden. We can distinguish the following interiors: long and narrow entrance to the plot, entrance space, a terrace with a small recreational space and three oblong interiors created by walls of the house and fences planted with hedges. The basic idea was to differentiate the similar spaces and visually break their extended propor-tions. This was achieved by the introduction of cross divisions, lighting which introduces a rhythm and emphasize various elements of equipment as well as through a variety of small architecture.