Zagospodarowanie terenu Platinium Business Park

Zagospodarowanie terenu Platinium Business Park

Client / Klient: CALOBRA INVESTMENT Sp. z o.o.

Location / Lokalizacja: Domaniewska Str., Warsaw, Poland

Area / Powierzchnia: 0,8 ha

Concept 2014 / Koncepcja 2014

Team: AKP


  • Platinium Business Park
  • Platinium Business Park
  • Platinium Business Park
  • Platinium Business Park
  • Platinium Business Park

Platinium Business Park to kompleks budynków biurowych, które otaczają park z wewnętrznym jeziorem. Celem projektu była modernizacja i uzupełnienie dotychczasowego zagospodarowania. Podczas procesu projektowania zostały wyznaczone miejsca istotne z punktu widzenia komunikacji i ze względu na orientację w parku. Są to miejsca o dużym natężeniu ruchu użytkowników. Wejścia do budynków i do parku, jak i skrzyżowania szlaków komunikacyjnych są podkreślone nasadzeniami roślin ozdobnych. W parku zostały wyznaczone liczne mniejsze wnętrza, które mają zróżnicowaną obecnie jednorodną przestrzeń i wprowadzić dodatkowy wymiar (skalę). Wraz z wprowadzeniem nasadzeń o średniej wysokości osiągnięto podział na bardziej kameralne wnętrza oraz jasne rozgraniczenie przestrzeni publicznej wokół jeziora. Dobór gatunków zapewnia atrakcyjność roślin podczas całego sezonu. Zaproponowano również nowe meble miejskie oraz system oświetlenia.

///

Platinum Business Park is a complex of office buildings that surround the park with an internal lake. The aim of the project was to modernize and supplement existing land use. During the design process places significant in terms of communication and due to the orientation in the central green space were designated. These are places of intense user traffic. The entrances to the buildings and to the park and the crossings of communication routes are highlighted with ornamental plantings. Numerous smaller interiors were designated in the park, which are to diverse currently homogeneous space and bring the additional dimension (scale). With the introduction of medium height plantings we will achieve a division into more intimate interiors and clear delimitation of the public space around the lake. Selection of species provides the attractiveness of plants during the whole season. Also new urban furnitures were designed as well as lighting system.